How to Pair IP Address with vidup.me/pair or thevideo.me/pair

Kodi is the most popular open-source media player available on almost all platforms such as Windows, Mac, Linux, Android, and iOS. Kodi has lots of features and add-ons.

There is a most popular add-on called Exodus. It helps you stream movies, TV shows, etc from the best and high-end servers such as thevideo.me, vidup.me etc.

Whenever you click on any movie/TV show in Exodus, it will load and show the list of high-end servers such as thevideo.me. If you click on thevideo.me then it sometimes shows a prompt showing Stream authorization.

You can’t see movies or TV shows unless you fix that thevideo.me authorization issue. So, here we provided the solution to fix this very easily.

As a piece of open-source software and with countless developers creating an unofficial addon, it is hardly surprising that Kodi users can run into a number of different errors. One of the most common ones is TheVideo.me pairing error. This error can often be found when trying to stream a link through an addon which links to a stream from TheVideo.me. A similar problem can also be encountered from other sources too, such as tvad.me and vidup.me. It is a common issue and one that is easily resolved. In this article, we will explain what you need to do to fix thevideo.me/pair Error in Kodi.

WHY DO YOU GET THEVIDEO.ME/PAIR, VIDUP.ME/PAIR, TVAD.ME/PAIR ERROR ON KODI?

The first and foremost step in fixing any error is to understand the cause of it. Let’s look at the name of the error, to get a basic idea of what is the need for this error. “Stream authorization” from the term, we can simply decrypt as “you need to authorize your streaming”. So this error occurs only if your stream is not authorized. Now you know a little about this error. And the next step is to know about the stream authorization. In simple terms, the stream authorization method is similar to captcha solving for human verification.

Since most of these movies and TV shows are hosted on a remote server, you need a software to access and stream the contents available in these servers. Kodi is one of such streaming that streams the content with the help of Kodi addons. There is a lot of other streaming software like Plex, Streamio, olpair, etc… Most of the online streaming sites, streams from the same server. Consider you are streaming a recently released movie. Then it is obvious that many more people like you will also be streaming the movies from the same servers. Even bots and scrappers will also try to access these contents. In order to prevent the unexpected shutdown of the server due to high traffic, they follow stream authorization. I guess you got the big picture.

Step 1: If you are using a VPN service on your device, then you will have to enable it. Using a good quality VPN will allow you a better streaming experience with high encryption security.

Step 2: Go to a web browser in order to pair with vidup.me server. Remember to use a browser that supports HTML5 like Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.

Step 3: You can type either vidup.me/pair or thevideo.me link in the URL Bar since they are both owned by the same company.

Step 4: Now is the time to Pair your device with the hosting server. Check the Captcha box for ‘I’m not a robot’ and then click on the button of ‘Activate Streaming’.

After hitting the Activate Streaming option, your IP address will be paired with thevideo.me and vidup.me servers for a time period of 4 hours. You can then enjoy streaming for this period.

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image