Սոցիալ հոգեբանական աջակցություն սիրիահայ երիտասարդներին

Project Description

Դոնոր՝ անհատ բարերարներ

Իրականացնող՝ «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ

Հիմնական նպատակն է՝ օժանդակել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի պատճառով հարազատ կորցրած և նյութական վնաս կրած երիտասարդներին, պահպանելու հոգևոր-կամային որակները, հոգեվիճակը և սոցիալ-հոգեբանական բարեկեցությունը և վերակագնելու կարողությունները։

Ամփոփ նկարագիր` Ծրագիրը, որի իրականացումը բխում էր սիրիահայ երիտասարդության շրջանում առկա սոցիալ-հոգեբանական խնդիրների առկայությունից, մեկնարկեց 2015թ հուլիս ամսին։ Աջակցության տրամադրումը Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի պատճառով հարազատ կորցրած և նյութական վնաս կրած երիտասարդներին, «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ի որդեգրած գերակա ուղղություններից մեկն է։ Ծրագրի շրջանակում, կազմակերպությունը իրականացնում է կանոնավոր հանդիպումներ ապահովելով, որպեսզի պատերազմից տուժած բոլոր երիտասարդները ստանան սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն, հաղորդակցության միջոցով։ Շաբաթական հանդիպումները տեղի են ունենում «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ գրասենյակում։