Archive by Tag Կրթաթոշակ

News
Տեղացի և փախստական 46 երիտասարդներ ստացան ուսանողական կրթաթոշակներ…

2020թ. մայիսի 26-ին «ՀԱԼԵՊ» հայրենակացական բարեսիրական կազմակերպությունը («ՀԱԼԵՊ» ՀԿ)՝ Եկեղեցիների համաշխ

Read More
Bottom Image